REGULAMIN 

XXVIII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU MIŁOŚNIKÓW EKSPLORACJI I HISTORIII "ŁÓDŹ 2011"

 

 

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do zarejestrowania się w biurze zlotu.

2. Zlotowicze otrzymają identyfikatory, które będą podstawą do uczestnictwa w punktach programu zlotowego.

3. Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zlocie spada na rodziców i opiekunów.

4. W czasie trwania zlotu, jak również po jego zakończeniu obowiązuje całkowity zakaz eksploracji w okolicach Łodzi(poza oficjalnymi pracami). Jego złamanie grozi   konsekwencjami   zgodnie z ustawą o Ochronie Dóbr Kultury. Osoba złapana na w/w czynnościach zostanie natychmiast usunięta ze zlotu.

5. Podczas prowadzenia prac eksploracyjnych uczestnicy zobowiązani są do pozostawiania terenu w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

6. W przypadku odkrycia rzeczy niebezpiecznych uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora w celu podjęcia odpowiednich działań.

7. Wszelkie artefakty znalezione podczas trwania zlotu zostaną przekazane na poczet muzeum.

8. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do zachowania ładu i porządku na terenie zlotowym i personalnie odpowiada za wyrządzone szkody.

9. Uczestnika konkursów i zawodów obowiązuje kultura osobista wobec przeciwników. Jej brak może spowodować dyskwalifikację.

10.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione bez opieki rzeczy osobiste uczestników

 

 

Kapituła zlotowa